Rezervační a storno podmínky

Rezervační záloha a doplatek ceny pobytu
Při závazné objednávce pobytu je splatná záloha ve výši 30% ze sjednané ceny ubytování, a to převodem na bankovní účet na základě vystavené zálohové faktury. Doplatek sjednané ceny se hradí před příjezdem bankovním převodem nebo hotově.

Ostatní podmínky a pravidla

 • Check-in je od 15:00 hodin, pokud není dohodnuto jinak.
 • Check-out je do 10:00 hodin v hlavní sezóně nebo do 13:00 mimo hlavní sezónu u víkendových pobytů s odjezdem v neděli pokud to okolnosti umožňují.
 • Minimální doba ubytování mimo sezónu jsou 2 noci.
 • Hlavní zimní sezóna je od 30.01 do 28.02 a minimální doba ubytování v průběhu zimních prázdnin je stanovena na 3 noci.
 • Hlavní letní sezóna je od 28.06 do 31.08 a minimální doba ubytování v průběhu letních prázdnin je 7 nocí.
 • Provozovatel neručí za ztráty a škody na věcech a majetku hosta, které vznikly jeho vlastní neopatrností nebo nedbalostí.
 • Hostům není dovoleno uchovávat sportovní nářadí a jiné předměty ve vnitřních prostorách chalupy nebo apartmánu, pro jejichž úschovu je vyhrazeno jiné místo, zejména se jedná o jízdní kola, lyže a snowboardy.
 • Parkování je možné pouze na vyhrazeném parkovišti u objektu.
 • Využití wellness je k dispozici pouze ubytovaným na Velké chalupě nebo v případě pronájmu obou chalup současně i hostům Malé chalupy. Provoz sauny a vířivé vany pouze v době od 15.00 - 22.00. Provoz vířivé vany musí být dohodnut se správcem předem a je zpoplatněn částkou 700,-Kč za den.
 • Dobíjení elektrovozů (EV) pouze se souhlasem správce objektu za poplatek.
 • Parkování obytných vozů pouze se souhlasem majitele nebo správce.
 • Hosté se zavazují k dodržování domovního řád a ohleduplnému chování, zejména dodržování nočního klidu.
 • Akce náročné na provoz (svatby, taneční oslavy, venkovní audio nebo video projekce, hlasitý zpěv a hudba do nočních hodin) musí být dohodnuty se správcem nebo majitelem předem.
 • Reklamní a promo akce výhradně s písemným souhlasem majitele.
 • Ve vnitřních prostorách platí přísný zákaz kouření.
 • Ve vnitřních prostorách platí zákaz nošení venkovní obuvi.

  Storno podmínky
 • 0-30 dní před nástupem na pobyt: záloha je nevratná
 • 30-60 a více dní před nástupem na pobyt: 50% ze zaplacené zálohy je vratných *
 • 60 a více dní před nástupem na pobyt: 100% ze zaplacené zálohy je vratných *
 • * pozn. nevztahuje se na rezervace letních pobytů, u kterých je rezervační záloha nevratná.

Vratná kauce

 • Malá chaloupka: 5 000 Kč
 • Velká chalupa: 15 000 Kč
 • Obě chalupy 20 000 Kč

Vratná kauce slouží k případnému pokrytí nákladů na škody způsobené Ubytovaným. Vratnou kauci lze uhradit hotově při nástupu na ubytování nebo bankovním převodem. Stejným způsobem bude kauce Ubytovatelem navrácena.

Další ujednání
Ubytovatel je oprávněn zrušit pobyt z následujících důvodů:
Pokud klient pobyt/zálohu nezaplatí řádně a včas nebo pokud nastanou jiné důvodné okolnosti.
Ubytovatel může hostovi ukončit pobyt, a to bez finanční náhrady v případě, že hrubým způsobem poruší domovní řád, taktéž může žádat finanční kompenzaci za škody jím způsobené. O výši kompenzace rozhoduje Ubytovatel.
V případě zrušení pobytu Ubytovatelem z důvodů jiných událostí se storno poplatek neúčtuje.

Klient není oprávněn uplatňovat vůči Ubytovateli žádné sankce či ekvivalentní nároky kvůli vynucenému stornu rezervace.

Jurisdikce
Všechny eventuální spory vzniklé v souvislosti s poskytnutím ubytování ze strany Ubytovatele včetně souvisejících služeb ubytovacího zařízení se řídí českým právním řádem a budou řešeny příslušným soudem v místě sídla Ubytovatele, bez ohledu na sídlo/bydliště Klienta.

Veškeré sporné otázky bude Ubytovatel a Klient řešit přednostně osobním či písemným kontaktem a soudní spor budou považovat za krajní řešení.

Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 4. 2024.